REGULAMIN PODGÓRSKIEJ AKADEMII SPORTU

I. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie, którą należy oddać trenerowi lub koordynatorowi Podgórskiej Akademii Sportu.

II. Zawodnik Akademii zobowiązuje się:

 1. Przestrzegać Dekalogu Podgórskiej Akademii Sportu zamieszczonego na stronie internetowej.
 2. Godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym.
 3. Trenować w jednolitym stroju treningowym (czerwone koszulki, czarne spodenki), którego obowiązkowym elementem są ochraniacze na kości goleni. Na trening przynosić korki oraz buty halowe.
 4. Przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego .
 5. Wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia.
 6. Być sumiennym i zdyscyplinowanym.
 7. W trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach.
 8. Wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi.
 9. Podczas treningów i meczów ligowych spożywać jedynie niegazowaną wodę mineralną i nie kontaktować się z opiekunami.
 10. W czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu.
 11. W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika Podgórskiej Akademii Sportu, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.
 12. W przypadku uczestnictwa w zajęciach treningowych innego Klubu bez zgody Podgórskiej Akademii Sportu, zawodnik może zostać zawieszony zgodnie z przepisami PZPN i MZPN.
 13. Podstawą do gry zawodnika w meczach jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie na treningach:
  a) zawodnik, który w ciągu tygodnia opuścił 2 treningi, może nie być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na dane spotkanie ligowe;
  b) zawodnicy zobowiązani są przebywać w szatni najpóźniej na 45 minut przed rozpoczęciem meczu ligowego.
 14. Sprzęt, który zawodnik otrzymuje, jest własnością Akademii i musi być szanowany. Po zakończeniu gry zawodnika w Akademii, sprzęt należy zwrócić trenerowi z wyjątkiem sprzętu, za który rodzic poniósł całkowity koszt zakupu.

III. Rodzice (opiekunowie) zobowiązują się:

 1. W trakcie zajęć treningowych i zawodów nie kontaktować się z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.
 2. Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie, kibice etc. powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.
 3. W czasie meczu zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.
 4. Do terminowego opłacania składek do l0-go dnia każdego miesiąca. Akademia nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach, w tym nieobecności spowodowane warunkami atmosferycznymi. Jeżeli zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi jak długa będzie absencja w treningach. W przypadku ferii obowiązuje pełna składka.
 5. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia opłat miesięcznej po wcześniejszym uzgodnieniu z Prezesem Podgórskiej Akademii Sportu Bartłomiejem Piwowarczykiem.
 6. Powiadomić trenera prowadzącego o każdej nieobecności dziecka na treningu.
 7. Powiadomić koordynatora i trenera prowadzącego o chęci uczestnictwa w zajęciach innego klubu. Aby zawodnik mógł uczestniczyć potrzebna jest zgoda pisemna.
 8. Do przekazania dziecka trenerowi przed treningiem i odbioru dziecka po treningu maksymalnie 15 minut po zakończonym treningu po uprzednim poinformowaniu trenera o możliwym spóźnieniu.
 9. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić na piśmie przesłanym listem, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej najpóźniej do 25– go poprzedzającego następny miesiąc (np. do 25 maja, w przypadku rezygnacji od czerwca).
 10. Do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub Prezesa Podgórskiej Akademii Sportu Bartłomieja Piwowarczyka.

IV. Podgórskiej Akademii Sportu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zaparkowanie samochodu przy obiektach,  które wynajmuje na treningi. .

V. Akademia zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem opiekunów zawodników.

VI. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do usunięcia ze Podgórskiej Akademii Sportu.

VII. Obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Od dnia 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO_) jest operator:

Podgórska Akademia Sportu
ul. Hubalczyków 5 30-432 Kraków
NIP 679-317-44-93

Jak możesz się z nami skontaktować?
pisemnie na adres siedziby firmy lub drogą mailową pisząc na adres: biuro@paskrakow.pl

Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy?
Przetwarzamy dane wskazane w umowie tj.: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres pocztowy, numer NIP lub PESEL oraz dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres e-mail.

Jaki jest cel przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?
przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
– realizacji zamówienia i świadczenia usług,
– wystawiania faktur i przyjmowania płatności,
– wysyłania informacji z wiadomościami,
– wysyłania informacji marketingowych,
– kontaktu telefonicznego na podany w formularzu nr telefonu w celu marketingu bezpośredniego, ,
– obsługi reklamacji,
– realizacji próśb klientów.

Kto może zapoznać się z Twoimi danymi osobowymi?
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane automatycznie lub ręcznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa, jak również w celach statystycznych. Przekazane dane osobowe są udostępnianie na stronie internetowej Podgórskiej Akademii Sportu oraz osobom odpowiedzialnym w Podgórskiej Akademii Sportu lub działającym w imieniu Podgórskiej Akademii Sportu za realizację celów. Dostęp do przekazanych Akademii danych osobowych mają osoby korzystające ze strony internetowej, a także osoby działające z upoważnienia administratora danych osobowych. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich ze Szkołą. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w celach archiwalnych.

Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Dane przechowywane są przez okres świadczenia, okres umożliwiający dochodzenie roszczeń (3 lata) oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowany przeciwko nam (10 lat, z tym że w przypadku wprowadzenia nowelizacji okres ten będzie wynosił 6 lat).

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?
Administrator zapewnia wszelkie środki ochrony danych osobowych w postaci fizycznej, technicznej i organizacyjnej przed przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą lub dostępem osób trzecich zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?
Osoby, których dane osobowe są przetwarzane uprawnione są do domagania się dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy musisz podać swoje dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych takich jak adres korespondencyjny, e-mail lub numer telefonu uniemożliwiał będzie świadczenie zamówionej usługi lub kontakt w celu marketingu bezpośredniego

W razie pytań i niejasności prosimy o kontakt.


KLIKNIJ I ZOBACZ NASZE FILMY!